forsikring

Forsikring af Akuthjælperne

Sådan er du forsikret
Forsikringsbetingelser:
 
Forsikring af akuthjælpere i Region Syddanmark under indsats:Forsikring af frivillige akuthjælpere i Region Syddanmark kan overordnet opdeles i forsikring af person – ting og forsikring af akuthjælperen selv – andre.
Oversigt over forsikringsforhold: Akuthjælperen selv og andre Person Erstatning efter arbejdsskadelovgivningen Patientskadeforsikringen:
Ting egen forsikring. Regionen er kun ansvarlig for skaden på akuthjælperens person.
Frivillige akuthjælpere under akuthjælperindsats er stillet arbejdsskademæssigt på samme måde som ansatte i Region Syddanmark, da de frivillige akuthjælpere udfører akuthjælpen efter regionens instruktion og regionen har en nytteværdi af indsatsen. I arbejdsskademæssig sammenhæng er der tale om ”frivilligt arbejde” ikke ”frivillig indsats”.
Forsikringen gælder under transport til indsatsen, under selve indsatsen og hjemkørslen efter indsatsen.
Regionen har forsikringsforpligtigelsen på arbejdsskadeområdet.
En eventuel skade skal anmeldes i Arbejdsskadestyrelsens anmeldesystem.
Frivillige akuthjælpere skal overholde færdselsreglerne under indsatsen, herunder hastighedsbestemmelserne.
Regionen har en kollektiv ulykkesforsikring ved udrykningskørsel.
Den dækker ikke de frivillige akuthjælpere, der ikke må kører udrykningskørsel.
Skade på akuthjælperens ting: Sker der skader på akuthjælperens ting: transportmiddel, tøj mv., så er de frivillige akuthjælpere under indsats stillet på samme måde som ansatte i Region Syddanmark.
Det er gennem akuthjælperens egen forsikring, der skal søges skadedækning.
Skader på andre personer:
Region Syddanmark dækker de skader, som akuthjælperen uagtsomt forvolder på 3. mand. Ifølge Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ( KEL) kap 3, § 19, stk. 2
fremgår, at der skal ydes erstatning til patienter, som påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af sundhedspersoner og andet personale som led i den præhospitale indsats efter sundhedsloven. Akuthjælpers behandling af patienterne vil være omfattet af KEL. Der kan således blive tale om, at en patient, der bliver behandlet af en akuthjælper, kan klage til Patientforsikringen, såfremt behandlingen ikke har levet op til bedste specialiststandard jf. KEL § 20, stk.1 nr. 1. Patienten kan endvidere få erstatning i henhold til KEL, såfremt en skade skyldes
fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende jf. KEL § 20, stk. 1, nr.2. Det vil sige, at patienten kan være berettiget til en erstatning, såfremt hjertestarteren ikke virker, og såfremt dette er årsagen til skaden.
Skade på andres ting:
Region Syddanmark dækker de skader som akuthjælperen uagtsomt forvolder på 3. mands ting, når akuthjælperen agerer akuthjælper for Region Syddanmark.
Der kan være skader som den person, der rykkes ud til selv må bære, f. eks. ødelagt tøj ved livreddende indsats.