Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Nordfyns Hjertestarterforening, (forkortet form NHF)
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nordfyns kommune, (siddende Formands adresse)
§ 2. Formål
Nordfyns Hjertestarter Forening har til formål at varetage medlemmernes interesser, især for så vidt angår
– Udbredelsen af kendskabet til hjertestartere
– Hjælp til stiftelse af lokale arbejdsgrupper (arbejdsbeskrivelser for disse ses på hjemmesiden)
– Rådgivning ved anskaffelse af hjertestartere, kontakt til mulige leverandører, herunder indhentelse af
tilbud.
– At være medlemmernes repræsentant over for offentlige myndigheder, m.m.
– Planlægning og gennemførelse af førstehjælpskurser
– Kontakt til lokale og landsdækkende medier (lokalaviser, dagblade, radio og TV)
§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at blive Førstehjælper/Akuthjælper eller
blot Støttemedlem
Stk. 2. Indmeldelse: tilmelding via hjemmeside eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem
medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Formand / Kassereren med virkning fra årets udgang
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves
forud for et år ad gangen
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til
medlemmerne
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest måneden
forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i
hænde senest 1 måneder forud for udgangen af den måned, hvori den ordinære generalforsamling skal
afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er
foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal
afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to årig periode, således der hvert år kan ske
udskiftning af bestyrelsen hvis dette ønskes.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og
blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder
frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden (se hjemmesiden) Den kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
(se arbejdsbeskrivelser for udvalg/arbejdsgrupper på hjemmesiden)
Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne
tilfælde afholdes mødet senest 1 måned efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når Formand / Næstformand + 3 bestyrelsesmedlemmer er
til stede.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen med hensyn til regnskabet.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af formand og kassereren, i forening, der tildeles prokura til diverse
daglige transaktioner. (Se forretningsorden på Hjemmesiden)
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan give den til enhver tid siddende Formand eller Kasserer fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonti enten alene eller i forening.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget
fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.
§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Nordfyns Kommune.
§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den: